Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου.

Νόμοι και Διατάξεις

Κανονισμοί

Νομοθεσία

 • Μηχανολόγοι
  Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α`/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και…
 • Ηλεκτρολόγοι
  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α`/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και…
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
 • Αδειούχοι εγκαταστάτες
  Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/2000 (ΦΕΚ 1332/Β`/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9…
 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…