Δευτέρα 17 Ιούνιος 2019

Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

Εκπιπτόµενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων µε βάση
διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νοµολογία.