Δευτέρα 17 Ιούνιος 2019

Συλλογή - Ανακύκλωση Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Εθνικό Δίκαιο επιβάλλει μέτρα και όρους πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας καθώς και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Με τον Νόμο 4042/12 καθορίζεται η ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων για την πραγματοποίηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων με την συμμετοχή των χρηστών, καταναλωτών και εμπλεκομένων στην αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων.

Με τον Νόμο 2939/01 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3854/10 και τις σχετικές ΚΥΑ, προβλέπεται η διαχείριση στερεών αποβλήτων και εξειδικεύεται με αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα η διαχείριση για κάθε ρεύμα αποβλήτων από τα προβλεπόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ αποτελεί το Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών – Λαμπτήρων και Μικροσυσκευών (ΑΗΗΕ) και έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό με την αρ. οικ. 116764 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 317Β/20/2/2009) και υπ’αρθ. 623/12 του ΕΟΑΝ. Σκοπός της παρούσας είναι η συμμετοχή των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η)στην αλυσίδα διαχείρισης αποβλήτων, σε περίπτωση που από τη δραστηριότητα τους προκύπτουν (όταν και όπου) απόβλητα φωτιστικών – λαμπτήρων – μικροσυσκευών κλπ όπως σε περιπτώσεις αποξηλώσεων, ανακαινίσεων, αντικαταστάσεων, αναπαλαιώσεων και συναφών ή άλλων εργασιών ή και έργων που αναλαμβάνουν.

Το ΣΕΔ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ παραλαμβάνει άμεσα τα τυχόν ανωτέρω απόβλητα με δικά του μέσα, τρόπο και δαπάνη προκειμένου να προωθήσει αυτά στην ανακύκλωση, ανάκτηση, αξιοποίηση με δική του ευθύνη, χορηγώντας στα μέλη αντίστοιχα παραστατικά ποσοτήτων παραλαβής αποβλήτων εκπληρώνοντας το σκοπό του όπως προβλέπει ο νόμος και η έγκριση του.

 

Για κάθε ενδιαφέρον σας ή όποια σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210 - 4831164

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

κος Γιάννης Αργυρός: 6958466477

κος Κουκούτσης Αλέξανδρος: 6945807424

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μάθετε για το Energy University της Schneider Electric

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί