Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Γενικός οικοδομικός κανονισμός

Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό

 

 • Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός
 • Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις
 • Εγκ. 5/2010 (ΦΕΚ --/3/5.2010) Εφαρμογή του Β κεφαλαίου του ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28.4.2010)
 • Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α`/21.7.2009) Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
 • Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α`/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις
 • Πολ.Διατ. 1999 (ΦΕΚ 580/Δ`/27.7.1999) Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Υ.Α. 4873/438/1989 (ΦΕΚ 96/Β`/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»
 • Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α`/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός
 • Ν.Δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α`/9.6.1973) Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού
 • Υ.Α. 34428/1929 (ΦΕΚ 51/Β`/14.5.1929) Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί