Παρασκευή 18 Οκτώβριος 2019

Κτιριοδομικός κανονισμός

Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό  κανονισμό

 • Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ. 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Υ.Α. οικ. 12472/2005 (ΦΕΚ 366/Δ`/5.4.2005) Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφ. 3046/304/89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ)
 • Υ.Α. οικ. 59283/2002 (ΦΕΚ 558/Δ`/4.7.2002) Συμπλήρωση της § 3 του αρθ. 2 της υ.α 3046/304/30-1-89 ΠΕΧΩΔΕ «κτιριοδομικός κανονισμός»
 • Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18/Β`/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια
 • Υ.Α. οικ. 52701/1997 (ΦΕΚ 380/Δ`/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Υ.Α. 10256/1926/1997 (ΦΕΚ 329/Δ`/21.4.1997) Τροποποίηση της υ.α 3046/304/30.1.89 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ)
 • Υ.Α. 80798/5390/1993 (ΦΕΚ 987/Δ`/18.8.1993) Συμπλήρωση της 3046/304/89 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ)
 • Υ.Α. 30189/38γ/1992 (ΦΕΚ 146/Δ`/12.2.1992) Προαιρετική εφαρμογή διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού
 • Υ.Α. οικ. 35622/1991 (ΦΕΚ 918/Δ`/18.12.1991) Αναστολή ισχύος διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού
 • Υ.Α. οικ. 18738/1990 (ΦΕΚ 160/Δ`/27.3.1990) Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού
 • Υ.Α. 49977/3068/1989 (ΦΕΚ 535/Β`/30.6.1989) Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (96/Β/1989)
 • Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ`/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • Ν. 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α`/17.5.1988) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες σχετικές διατάξεις
 • Υ.Α. 20452/484/1986 (ΦΕΚ 44/Β`/19.2.1986) Κτιριοδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων

Δημοφιλή Άρθρα

 • Γενικά
  Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α`/2.6.2010) Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ…
  σε Νομοθεσία
 • Κτιριοδομικός κανονισμός
  Ολη η σχετική νομοθεσία για τον κτιριοδομικό κανονισμό Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ.…
  σε Κανονισμοί
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/14.12.2010) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών…
  σε Νομοθεσία
 • Γενικός οικοδομικός κανονισμός
  Όλη η νομοθεσία που αφορά τον γενικό οικοδομικό κανονισμό Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α`/9.4.2012) Νέος οικοδομικός κανονισμός Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α`/28.4.2010)…
  σε Κανονισμοί